Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat je behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO). Je dossier bevat je persoonsgegevens, aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld je woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na je uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij je huisarts of een andere zorgverlener.

Je behandelaar doet zijn/haar best om je privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

 • door zorgvuldig om te gaan met jouw persoonlijke en medische gegevens
 • en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot je gegevens hebben.

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Je behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). Je kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl

Alleen je behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na je toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van je behandelaar (na je toestemming) hebben toegang tot de gegevens in je dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.

Een klein gedeelte uit je dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum) kan verstrekt worden aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld factuur/nota verstrekken).

Privacybeleid

Hier vind je precies welke gegevens wij noteren en waarvoor wij je gegevens gebruiken.
Ook je wettelijke rechten worden genoemd.

Shenmen Acupunctuur

Veteranenlaan 1, 1183 DL, Amstelveen

Doel gegevensvastlegging:

 • (para-)medische behandeling
 • verwijzing
 • administratie, maken van afspraken
 • innen van consultkosten, facturering t.b.v. cliënt
 • voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte)

Wij noteren in je dossier:

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum

Bijzondere persoonsgegevens

 • medische gegevens
 • relevante zaken m.b.t. seksualiteit (in overleg)
 • relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport)
 • contactgegevens van de huisarts

Bij minderjarigen < 16 jaar

 • naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders
 • schriftelijke toestemming van beide ouders

Bewaartermijn dossier:

 • 15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)

Je gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:

 • om (na je toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;
 • voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van je therapeut;
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen;
 • geanonimiseerd (na je toestemming) voor wetenschappelijk onderzoek.

Indien je behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan wordt om je toestemming gevraagd.

Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd:

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • korte omschrijving van de behandeling
 • de kosten van het consult

Uw rechten:

 • bij de intake vragen wij je toestemming voor het vastleggen en verwerken van je gegevens;
 • wij noteren je toestemming in je dossier;
 • wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;
 • je hebt het recht op intrekking van verleende toestemming;
 • je hebt het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit);
 • je hebt het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met je persoons-gegevens omgaan bij je therapeut en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl;
 • wij wijzen je op ons privacybeleid en waar je deze kunt vinden.

Laatste aangepast op:

19 juni 2022

Lid NVA

Lid NVA      NVA

Aangesloten bij   Logo KAB